Informacja o sprzedaży i regulamin

 
Regulamin 
 
I. Postanowienia ogólne
 
1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki sprzedaży  na odległość przez przedsiębiorcę Paweł Wiśnik Agencja Wydawnicza, Ul. Serdeczna 5/16 80-176 Gdańsk, NIP 5833313435, adres e-mail biuro@szukamwydawcy.pl, strona internetowa www.szukamwydawcy.pl, zwanego dalej Sprzedającym
2. Umowa zawierana przez Sprzedającego z Kupującym jest umową sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu Cywilnego.
3. Sprzedaz prowadzona jest wyłącznie na terytorium Polski. 
 
II. Warunki sprzedaży
 
1. W celu dokonania zakupu Kupujący powinien skontaktować się wypełniając podany na niniejszej stronie formularz zamówienia. W informacji zwrotnej Sprzedający poinformuje Kupującego o dostępności towaru, cenie towaru i kosztach wysyłki. 
2. Czas realizacji zamówień wynosi 7 dni od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji. 
3. Zamówiony towar zostanie dostarczony za pośrenictwem kuriera na adres podany przez Kupującego na terytorium Polski.
4. Zapłata za towar następuje na podany przez Sprzedającego rachunek bankowy przed wysyłką towaru.  
 
III. Wymagania techniczne
 
 
1. Do zakupów niezbędne są:
a) dostęp do Internetu,
b) prawidłowo skonfigurowana i uaktualniona przeglądarka Internetowa,
c) włączona obsługa plików Cookie,
d) prawidłowo skonfigurowane konto e-mail,

IV. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Kupujący będący zarazem konsumentem (Konsument), może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia w formie pisemnej przed jego upływem na adres Serdeczna 5/16 80-176 Gdańsk..
3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Nie ma możliwości korzystania z formy elektronicznej.
4. W razie odstąpienia od umowy Sprzedjący ma obowiązek w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta, zwrócić dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności ma miejsce za pomocą przelewu bankowego na rachunek Konsumenta.
5. Konsument w razie skorzystania z prawa odstąpienia od umowy ma obowiązek zwrotu rzeczy w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. 
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
7. Wzór odstąpienia od umowy jest zawarty pod niniejszym Regulaminem.
 
V. Postępowanie reklamacyjne
 
1. Reklamacje dotyczące sprzedaży można przesyłać pocztą w formie pisemnej na adres Serdeczna 5/16 80-176 Gdańsk.
2. Reklamacja powinna mieć formę pisemną oraz zawierać krótki opis problemu będącego podstawą jej złożenia,  a także oznaczenie Kupującego (w szczególności jego imię nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres pocztowy). Reklamacje nie zawierające podanych w tym ustępie elementów nie będą rozpoznawane.
3. Sprzedający jest zobowiązany rozpatrzeć reklamacje w terminie 30 dni od jej otrzymania. Sprzedający zawiadamia niezwłocznie Kupującego o rezultacie rozpatrzenia reklamacji.
4. Sprzedający informuje, że Konsument ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których celów statutowych należy ochrona praw konsumentów oraz pod adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.Uokik.gov.pl .
5. W szczególności Konsument może skorzystać z następujących sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) mediacji pozasądowej, polegającej na tym, że osoba trzecia, którą jest mediator pomaga w rozstrzygnięciu sporu bez angażowania wymiaru sprawiedliwości.
b) pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników praw konsumentów oraz organizacji społecznych, do których celów statutowych należy ochrona praw konsumentów, np. Federacji Konsumentów.
c) Platformy internetowej ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Jest to wielojęzyczna platforma internetowa obsługująca Konsumentów i Przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów.
 
VI. Postanowienia końcowe
.

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.06.2020.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym momencie, przy czym nowa wersja Regulaminu nie ma zastosowania do umów zawartych przed jej wejściem w życie.
 
 
 
 
 
 
Wzór formularza o odstąpieniu od umowy.
(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
Miejscowość, data
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
Imię i nazwisko konsumenta
Adres konsumenta
 
 
Paweł Wiśnik Agencja Wydawnicza
NIP 5833313435
Serdeczna 5/16 80-176 Gdańsk
 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 
Niniejszym informuje o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży  ……………………… zawartej dnia ………………
 

……………………………..
Podpis Konsumenta
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright ©2019 Paweł Wiśnik Agencja Wydawnicza, All Rights Reserved.