Regulamin

Regulamin Świadczenia Usług

 
I. Postanowienia Ogólne
 
1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług na odległość przez przedsiębiorcę Paweł Wiśnik Agencja Wydawnicza, Ul. Serdeczna 5/16 80-176 Gdańsk, NIP 5833313435, adres e-mail biuro@szukamwydawcy.pl, strona internetowa www.szukamwydawcy.pl, zwanego dalej Usługodawcą.
2. Usługodawca świadczy usługi z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (dalej zwane Usługami), w tym za pomocą serwisu internetowego zwanego dalej Serwisem.
3. Osoba korzystająca z Usług zwana jest dalej Autorem.
4. Usługi świadczone są na podstawie umowy o świadczenie usług w rozumieniu art. 750 Kodeksu cywilnego (Dz. 1964 nr 16, poz. 93, ze zm.), szczegółowo opisane w części II Regulaminu.
5. Ilekroć mowa jest o Utworze, rozumie się przez to utwór w znaczeniu przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24, poz. 83, ze zm.), w szczególności wyrażony słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi, o charakterze literackim, poetyckim, publicystycznym lub popularno-naukowym.
 
II. Rodzaje i zakres usług
 
1. Wydanie książki – Usługa świadczona w oparciu o niniejszy regulamin oraz umowę wydawniczą, polegająca a przeprowadzeniu całego procesu wydawniczego, szczególnie redakcji, korekty, przygotowania do druku (skład oraz łamanie tekstu), projekcie okładki oraz druku książki w technologii cyfrowej. Nakład książki zależy od zapotrzebowania na nią, nie ustala się minimalnego ani maksymalnego nakładu. Autor zatrzymuje materiallne prawa autorskie do utworu, przysługuje mu 90% zysku Usługodawcy ze sprzedaży książki, chyba że co innego stanowi umowa wydawnicza. 
2. Redakcja lub korekta tekstów – Usługa polegająca na dokonaniu redakcji lub korekty w ramach dostarczonego drogą elektroniczną przez Autora Utworu, która jest dokonywana przez profesjonalnego redaktora współpracującego z Usługodawcą. Usługa jest realizowana na żądanie Autora po indywidualnym kontakcie z Usługodawcą, zaakceptowaniu przez Autora indywidualnej wyceny tej Usługi, zależnej od objętości oraz charakteru Utworu oraz dokonaniu zapłaty.
3. Wsparcie na etapie powstawania książki – Usługa polegająca na wyszukiwaniu przez Usługodawcę specjalistycznych informacji związanych z pracą nad książką, realizowana na żądanie Autora po indywidualnym kontakcie z Usługodawcą, zaakceptowaniu prze Autora wyceny tej Usługi, zależnej od ilości, dostępności oraz charakteru zamówionych informacji oraz po dokonaniu zapłaty.  
4. Copywriting – Usługa polegająca na opracowywaniu tekstów, marketingowych, blogowych, pozycjonujących dane treści (copywrting SEO) ora innych. Teksty piszą profesjonalni Copywriterzy, z którym Usługodawca współpracuje. Usługa jest realizowana na żądanie Usługobiorcy (zarówno będącego przedsiębiorcą jak i nie), po indywidualnym kontakcie z Usługodawcą, wycenie jej przez Usługodawcę, która jest zależna min. od charakteru tekstu, trudności oraz jego objętości, zaakceptowanej przez Usługobiorcę.
5. Wsparcie w zakresie promocji i dystrybucji wydanej książki – gama Usług, która polegają na promocji książki Autora, dokonywanej drogą elektroniczną, w szczególności poprzez reklamy w serwisach tematycznych oraz inne środki, przygotowywanie tej reklamy, a także na organizowaniu dystrybucji książki przez księgarnie internetowe i stacjonarne. Usługa jest realizowana na żądanie Autora, po indywidualnym kontakcie, a także zaakceptowanej przez Autora wycenie Usługodawcy, zależnej m.in. od treści i rodzaju książki, oczekiwań i funduszy, którymi dysponuje autor oraz efektów, które pragnie osiągnąć.
 
III. Warunki świadczenia Usług
 
§ 1. Zawarcie umowy.
1. Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Autor zawierając umowę z Usługodawcą potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia. Treść Regulaminu jest dostępna dla Autora w każdym czasie, a także może zostać przez niego w dowolnej chwili utrwalona.  
2. Zakazane jest dostarczanie przez Autora jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
3. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta w chwili złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Zamówienia z obowiązkiem zapłaty Autor dokonuje po akceptacji wyceny, poprzez opłacenie linku płatniczego lub przelew bankowy na podany przez Usługodawcę rachunek. 
4. Autor będący konsumentem wyraża zgodę na dostarczenie mu potwierdzenia zawarcia umowy w formie e-maila przesłanego na adres poczty elektronicznej podany przez takiego Autora.
§ 2. Dostarczenie Utworu oraz nieodpłatna licencja eksploatacyjna
6. Autor oświadcza, że przysługuje mu do Utworu dostarczonego Usługodawcy wyłączne prawo autorskie (osobiste i majątkowe), a także że może rozporządzać tym prawem w zakresie koniecznym do wydania utworu w formie książki. Autor oświadcza, że dostarczony Utwór nie narusza praw ani dóbr osobistych osób trzecich oraz że nie zawiera treści niedozwolonych przez prawo.
7. Usługodawca zastrzega sobie uprawnienie do odmowy świadczenia Usług w razie, gdyby dostarczony Utwór naruszał prawa autorskie lub dobra osobiste innych osób albo w inny sposób naruszał obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego.
8. Autor dostarczając Utwór, udziela Usługodawcy w zakresie koniecznym do wykonania umowy, nieodpłatnej licencji na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu poprzez zapis w formie elektronicznej oraz wydruki, a także rozpowszechnianie Utworu poprzez wysyłanie Utworu w formie elektronicznej lub papierowej redaktorom w celu dokonania redakcji lub korekty tekstu. Zakres licencji na ekspoatację Utworu w związku z wydaniem książki określa umowa wydawnicza. 
9. Autor dostarcza Utwór razem z wysłaniem formularza zgłaszania utworu w formacie doc lub docx możliwym do przetwarzania w oprogramowaniu Microsoft Office. Jeżeli jest to konieczne, w szczególności ze względu na wybrany przez Autora sposób wydania książki, na żądanie Usługodawcy Autor dostarcza utwór także w wersji papierowej na adres Usługodawcy podany w Serwisie.
 
IV. Wynagrodzenie i płatność
 
1. Wynagrodzenie za Usługi wydania książki; redakcji lub korekty tekstów; wsparcia na etapie powstawania książki; copywritingu; wsparcia marketingowego oraz w zakresie dystrybucji wydanej książki, jest ustalane indywidualnie z Autorem poprzez dostarczenie przez Autora skonkretyzowanych informacji dotyczących zamawianej usługi, wyceny sporządzanej przez Usługodawcę oraz akceptację tej wyceny przez Autora.
2. O wycenie usługi Autor zostaje poinformowany drogą elektroniczną, za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W wiadomości elektronicznej zostaje zawarta kwota brutto, a także link przekierowujący do strony, na której można dokonać zamówienia Usługi z obowiązkiem zapłaty, a także płatności za Usługę. 
4. Płatność za Usługi następuje w momencie zawarcia umowy wyłącznie za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek Usługodawcy lub za pośrednictwem serwisu Dotpay. Nie istnieje możliwość zapłaty gotówką.
 
V. Wymagania techniczne
 
1. Do korzystania z Usług niezbędne są:
a) dostęp do Internetu,
b) prawidłowo skonfigurowana i uaktualniona przeglądarka Internetowa,
c) włączona obsługa plików Cookie,
d) prawidłowo skonfigurowane konto e-mail,
e) oprogramowanie na komputerze pozwalające na odtwarzanie i wysyłanie plików w formacie doc/docx oraz PDF.
2. Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usług świadczonych drogą elektroniczną zawarte są w załączniku nr 1 do Regulaminu.
3. Informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych, niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemy teleinformatycznego , którym posługuje się Usługobiorca, zawarte są w Polityce prywatności.
4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorców zawarte są w Polityce prywatności.
 
VI. Prawo do odstąpienia od umowy
 
1. Autor będący zarazem konsumentem (Konsument), może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia w formie pisemnej przed jego upływem na adres Serdeczna 5/16 80-176 Gdańsk..
3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Nie ma możliwości korzystania z formy elektronicznej.
4. W razie odstąpienia od umowy Usługodawca ma obowiązek w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta, zwrócić dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności ma miejsce za pomocą przelewu bankowego na rachunek Konsumenta.
5. Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy w wypadku, gdy Usługodawca wykonał w pełni usługę. Niniejszym Usługodawca informuje Konsumenta, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę, Konsument utraci prawo do odstąpienia od umowy. Konsument zgadza się na rozpoczęcie wykonania umowy przed upływem 14-letniego terminu do odstąpienia od umowy.
6. Konsument, który odstępuje od umowy po rozpoczęciu świadczenia usługi, ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione już do tej chwili przez Usługodawcę . Kwotę świadczenia oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.
7. Wzór odstąpienia od umowy jest zawarty w załączniku nr 2 do Regulaminu.
 
VII. Postępowanie reklamacyjne
 
1. Reklamacje dotyczące Usług można przesyłać pocztą w formie pisemnej na adres Serdeczna 5/16 80-176 Gdańsk.
2. Reklamacja powinna mieć formę pisemną oraz zawierać krótki opis problemu będącego podstawą jej złożenia,  a także oznaczenie Usługobiorcy (w szczególności jego imię nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres pocztowy). Reklamacje nie zawierające podanych w tym ustępie elementów nie będą rozpoznawane.
3. Usługodawca jest zobowiązany rozpatrzeć reklamacje w terminie 30 dni od jej otrzymania. Usługodawca zawiadamia niezwłocznie Usługobiorcę o rezultacie rozpatrzenia reklamacji.
4. Usługodawca informuje, że Konsument ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których celów statutowych należy ochrona praw konsumentów oraz pod adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.Uokik.gov.pl .
5. W szczególności Konsument może skorzystać z następujących sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) mediacji pozasądowej, polegającej na tym, że osoba trzecia, którą jest mediator pomaga w rozstrzygnięciu sporu bez angażowania wymiaru sprawiedliwości.
b) pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników praw konsumentów oraz organizacji społecznych, do których celów statutowych należy ochrona praw konsumentów, np. Federacji Konsumentów.
c) Platformy internetowej ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Jest to wielojęzyczna platforma internetowa obsługująca Konsumentów i Przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów.
 
VIII. Postanowienia końcowe.
 
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.06.2019.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym momencie, przy czym nowa wersja Regulaminu nie ma zastosowania do umów zawartych przed jej wejściem w życie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1

 
W związku z art. 6 pkt. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, ze zm.) Usługodawca informuje o szczególnych zagrożeniach dotyczących korzystania przez użytkowników z usług drogą elektroniczną.
Potencjalnie mogą wystąpić następujące przykładowe zagrożenia (mimo korzystania przez Usługodawcę z zabezpieczeń systemu teleinformatycznego przed takim działaniem ze strony osób trzecich):
1) złośliwe oprogramowanie – aplikacje lub skrypty mające szkodliwe lub przestępcze działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, np. wirusy, robaki, trojany, keyloggery, dialery.
2) programy szpiegujące – programy śledzące użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają autorowi programu.
3) spam – niechciane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, zwykle o charakterze reklamowym.
4) wyłudzanie poufnych informacji poprzez podszywanie się pod instytucje lub osobę godną zaufania.
5) włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika.
 W zapobieganiu tego typu zagrożeniom pomocne są inne urządzenia oraz programy używane razem z dostępem do Internetu, w szczególności regularnie aktualizowany program antywirusowy. Oprócz tego ochronę przed wspomnianymi zagrożeniami zwiększają: zapora sieciowa, aktualizacja oraz używanie legalnego oprogramowania, nieotwieranie wiadomości elektronicznych niewiadomego pochodzenia, czytanie licencji instalowanych aplikacji, skanowanie systemy oprogramowaniem antywirusowym, szyfrowanie transmisji danych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2

Wzór formularza o odstąpieniu od umowy.
(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
 
 
Miejscowość, data
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
Imię i nazwisko konsumenta
Adres konsumenta
Paweł Wiśnik Agencja Wydawnicza
NIP 5833313435
Serdeczna 5/16 80-176 Gdańsk
 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
 
Niniejszym informuje o moim odstąpieniu od umowy świadczenia następującej usługi ……………………… zawartej dnia ………………
 
……………………………..
Podpis Konsumenta
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ZGODA
Copyright ©2019 Paweł Wiśnik Agencja Wydawnicza, All Rights Reserved.